Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта www.mariahalacheva.com

С използване на интернет сайта www.mariahalacheva.com, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас на info@mariahalacheva.com, както е предвидено в секция „контакти” на началната ни страница.І. Общи положения

1. Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от " ЕКСАЙТИНГ "ООД , със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин №3, на собствения си интернет сайт www.mariahalacheva.com, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.mariahalacheva.com, собственост на "МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД.

2. Страни по настоящия договор " ЕКСАЙТИНГ "ООД  от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.mariahalacheva.com.

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.mariahalacheva.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.mariahalacheva.com.
5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.


ІІ. Предмет на договора

1. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки, използвайки платформата, предоставена от " ЕКСАЙТИНГ "ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

2.  " ЕКСАЙТИНГ "ООД единствено и само поддържа интернет сайта www.mariahalacheva.com, като не носи отговорност при следните случаи:

   • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на " ЕКСАЙТИНГ "ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.mariahalacheva.com;

   • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
   • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на " ЕКСАЙТИНГ "ООД.;

   • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
   • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД);
   • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
   • За вредите причинени от закупуването на стоки, оферирани чрез сайта www.mariahalacheva.com и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите
   • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.mariahalacheva.com, независещи от екипа на същия.

3. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно " ЕКСАЙТИНГ "ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на " ЕКСАЙТИНГ "ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; кда не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки, сам за себе си, упълномощава „ ЕКСАЙТИНГ "ООД: посредством поддържаната от него информационна платформа www.mariahalacheva.com, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока от разстояние, с авансово плащане. 


4. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на " ЕКСАЙТИНГ "ООД.


5. Регистрирайки се в уебсайта на " ЕКСАЙТИНГ "ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на " ЕКСАЙТИНГ "ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.


6. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на „МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

III. Защита на лични данни

1. " ЕКСАЙТИНГ "ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията," ЕКСАЙТИНГ "ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай " ЕКСАЙТИНГ "ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. 

4. " ЕКСАЙТИНГ "ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за " ЕКСАЙТИНГ "ООД 

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.mariahalacheva.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от " ЕКСАЙТИНГ "ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.mariahalacheva.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) винаги могат да бъдат използвани от " ЕКСАЙТИНГ "ООД за целите на директния маркетинг. 

7. " ЕКСАЙТИНГ "ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

IV. Дефиниране на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.mariahalacheva.com

1. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

2. Когато задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача, " ЕКСАЙТИНГ "ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на продавача, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез www.mariahalacheva.com. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка. 

3. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от " ЕКСАЙТИНГ "ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. 

4. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от  " ЕКСАЙТИНГ "ООД. Преводи на парични суми от www.mariahalacheva.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител. 

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, ако не се касае за някое от изключенията предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта www.mariahalacheva.com, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, потребителят е длъжен, преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора, да изпрати до " ЕКСАЙТИНГ "ООД и до конкретния търговец с когото е сключил договора, изрично изявление като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта www.mariahalacheva.com.

6. Преводи на парични суми от www.mariahalacheva.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител

V. Връщане и замяна

1. Замяна на продукт

За да важи опцията "Замяна на артикул" трябва предварително да уговорите замяната чрез обаждане на тел. 0887 517578 или чрез уведомяване на следния e-mail адрес: sales@mariahalacheva.com
Потребителите, които са закупли определена стока, могат да я заменят при условие, че;
     •  Имат запазен търговски вид, да е снабдена с оригинални етикети, да не е обличана и носена, да не е скъсана, надраскана, прана и/или гладена, не е ползвана, без странични миризми (като крем или парфюм).
     •  Имат запазена оригинална опаковка, етикети, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива, в закупения продукт.
Артикулът трябва да бъде изпратен на адрес, който е предварително уговорен с представител на " ЕКСАЙТИНГ "ООД

Можете да уговорите замяна на тел. 0887 517578 или ‘sales@mariahalacheva.com’.
При връщане без замяна, клиентът следва да възстанови сумата за транспортните разходи, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

2. Условия за връщане
Независимо от причината, потребителят има право да се откаже от направената поръчка в срок от 14  (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването и. В този случай, потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка,  неоткъснати етикети и ненарушена цялост.
При неизпълнение на това условие "www.mariahalacheva.com'' си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.
 

 *Внимание! В съответствие с разпоредбите на чл.50 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора по независима причина, не се прилагат за договори:              

За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.


Становище по предявената рекламация потребителят ще получи на и-мейл адреса, който е посочил в заявката си и/или в и-мейлът за рекламация, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, от получаване на писмото  /рекламацията. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 (тридесет) работни дни.

В случай на основателна рекламация, действайки по своя лична преценка, имаме право да:
     •  Да поправим и отстраним дефекта, в случай, че може да бъде отстранен, по своя преценка;
     •  Да заменим продукта с друг такъв;
     •  Да възстановим сумата за съответния продукт, в случай, че нямаме наличен такъв, както и при наличие на две последователни рекламации на същия продукт.
     •  Tрябва да уведомите представител на " ЕКСАЙТИНГ "ООД за решението си, като позвъните на 0887517578 или изпратите e-mail на sales@mariahalacheva.com. 

     •  Само след като сте получили потвърждение (по телефон или писмено), можете да върнете закупената стока.
     •  При неоснователна рекламация търговецът има право да откаже смяна на продукта и/или възстановяване на неговата цена, както и отстраняване на повредата/дефекта, ако се установи, че такъв има и той е настъпил поради неправилно съхранение от потребителя и/или от напъни, опъване, разтягане поради малък размер, и/или от умишлено повреждане и нарушаване на неговата цялост, както и от опити да бъде поправен и/или коригиран продукта.
     •  Търговецът може да откаже да отстрани дефект и/или установена повреда върху продукта, ако се установи, че потребителят е правил опити да отстрани сам и/или чрез трето лице повредата/дефекта.
     •  Основателността на рекламацията и/или твърдението за настъпил дефект се преценява от търговеца.
" ЕКСАЙТИНГ "ООД си запазва правото , да не приема върнати продукти, които не отговарят на посочените по-горе условия.
Паричната сума се връща по банков път в срок от 7 дни или по
предварително уговорен начин с екипа на " ЕКСАЙТИНГ "ООД
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на тел. 0887 517578
или на e-mail: sales@mariahalacheva.com


VI. Доставка и начин на плащане:

   1. Доставка – Осъществява се чрез куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС” на предварително заявен адрес, който купувачът попълва при осъществяване на поръчката.
     •  Предлагаме възможност за избор на типа доставка - нормална или бърза. Нормалната доставка, врамките на цялата страна, се осъществява в рамките на 2 работни дни. Експресната доставка, в рамките на цялата страна, се осъществява в рамките на 1 работен ден. Възможно е и получаването на пратката в определен час. Тази услуга се заплаща допълнително и не е включена в крайната цена за плащане, посочена при потвърждение на направената покупка.
     •  При поръчка на стойност над 150.00 лв (включително) доставката на стоката е сметка на" ЕКСАЙТИНГ "ООД
     •  След направена поръчка, търговецът ще изпрати и-мейл с потвърждение за извършената поръчка, съдържащ адреса за доставка, посочен от вас, както и дали преведената сума е получена. Ако плащането е с наложен платеж в писмото-потвърждение, ще ви бъде указано точно каква сума дължите при доставката на пратката.
     •  След като пратката бъде изпратена ще бъдете уведомени чрез SMS (посочен от купувача във формуляра за поръчка), съдържащ номера на товарителницата.
     •  Потребителят може да проследи пратката си във всеки един момент, чрез уеб страницата на куриерската фирма или на посочените в уеб страницата и телефони за информация.
   2.  Начин на плащане:
     •  Чрез наложен платеж     
     •  По банков път            
              Титуляр на сметката: " ЕКСАЙТИНГ "ООД
              IBAN: BG44RZBB91551004824026
              BIC: RZBBBGSF
              Райфайзенбак (България) ЕАД

VII. Спорове:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.mariahalacheva.com съобразно българското законодателство.

www.mariahalacheva.com си запазва правото да извършва промени на цените на предлаганите продукти, за което клиентите на сайта ще бъде своевременно уведомявани.


VIII. Допълнителни условия
1. Настоящите Общи условия включват и следните документи:
- Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
2. Всички специални условия представляват неразделна част от настоящите общи условия.
3. „МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
4. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.
5. С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.
6. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
7. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
8. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
9. Информация за дружеството, което държи правата на сайта:
 „МАРИЯ ХАЛАЧЕВА - ДИЗАЙН” ЕООД, ЕИК: BG202588629, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Изток, ул. Чарлз Дарвин №3, e-mail: info@mariahalacheva.com, тел: 0887 517578.